De gemeente Zaanstad ging gesprek aan met twee Jeugdteams over het ontwikkelen van een monitor rond huiselijk geweld. De Jeugdteams gaven twee vragen mee: komt huiselijk geweld veel voor? En waar moeten we alert op zijn? Saskia de Man, strategisch adviseur bij de gemeente, vond het een goed idee om meer inzicht te verkrijgen in de problematiek van huiselijk geweld en de mogelijkheden om preventief, op wijkniveau, huiselijk geweld aan te pakken. De hoofdvraag was: kunnen we samen, op basis van gegevens en ervaring, huiselijk geweld voorspellen en voorkómen?

Monitor Huiselijk Geweld

In samenwerking met BigData Company en diverse betrokken partijen ontwikkelde de gemeente een monitor Huiselijk Geweld. Op basis van wetenschappelijke documenten, eigen expertise van de Jeugdteams en verhalen van slachtoffers van huiselijk geweld zijn indicatoren vastgesteld. Gegevens van de gemeente en maatschappelijke partners zijn gecombineerd met data uit beleidsmonitors en er is een poging ondernomen om social media te benutten. Op die manier is een monitor met interface tot stand gekomen waarop alle informatie gecombineerd, geanalyseerd en (tussen wijken en in tijd) vergeleken kan worden. De Jeugdteams zijn vervolgens getraind om met de resultaten van de monitor te werken. Een belangrijk aspect van het werken met de monitor is privacy. Daarom tekenden alle betrokken partijen een contract over het waarborgen hiervan.

Resultaten experiment

Hoewel de monitor tot interessante inzichten leidt, blijkt het niet in staat om huiselijk geweld te voorspellen of te verklaren. De significantie is onvoldoende en er is geen aantoonbare causaliteit rond huiselijk geweld ontstaan. De indicatoren kwamen beschikbaar en zijn gevuld met gegevens. Maar het bleek niet mogelijk om social media data toe te voegen. Ook was de statistische analyse niet optimaal omdat de gegevens laat en/of onvolledig of niet op het juiste niveau (BSN, maandelijks) zijn aangeleverd. Toch geeft de monitor inzicht in de (waardering en onderbouwing van) problematiek in wijken en een mogelijke vergelijking tussen wijken en buurten.

Grotere bewustwording

Op de hoofdvraag kreeg de gemeente tot nu toe nog geen antwoord. Toch levert het project een mooi resultaat op: bij alle betrokkenen leidde het tot een grotere bewustwording rondom het voorkomen van huiselijk geweld. Ook weten instanties sinds de pilot beter van elkaar welke informatie ze hebben en is de samenwerking verbeterd. Met de informatie uit de monitor kunnen Jeugdteams nu bovendien makkelijker het gesprek aangaan in de buurt en wijk over een belangrijk onderwerp waar men niet makkelijk over praat. Daarom wil Zaanstad, in samenwerking met de VNG en andere gemeenten, de monitor verbeteren en verder ontwikkelen. Zij denkt daarbij aan de mogelijkheid tot verdieping en vergelijking van wijken, ook tussen gemeenten.

In het kort

Behoefte

Beter inzicht in de signalen van huiselijk geweld en preventief op kunnen treden.

Data interventie

Data-analyse op gegevens van betrokken instanties en social media om een dynamische, voorspellende monitor te ontwikkelen rond huiselijk geweld.

Toegevoegde waarde

De analyse geeft inzicht in huiselijk geweld op wijkniveau en biedt houvast voor Jeugdteams om het gesprek aan te gaan met betrokkenen.

Partners

Gemeente Zaanstad, Jeugdteams, BigData Company, GGZ, GGD, Zorgorganisaties, Politie, Dierenpolitie, meldpunt Veilig Thuis, Brijder verslavingszorg, scholen

Doorlooptijd

1 jaar

Contactpersoon

Saskia de Man, strategisch adviseur, gemeente Zaanstad: saskia.man@zaanstad.nl