Data gedreven sturen zorgt voor een andere rol van de overheid in een samenleving waar informatie op allerlei plekken ontstaat, overal is en steeds meer wordt gebruikt. Het programma Digitale Agenda 2020 verkende het speelveld van sturingsinformatie en zag daarin een aantal thema's regelmatig terugkeren. Dit magazine is bedoeld als handreiking voor gesprek binnen en tussen gemeenten, over veranderingen en uitdagingen in de informatiesamenleving. Want data gedreven sturen biedt kansen én vraagt om keuzes. Rode draad in de verkenning was de wens om het speelveld van democratie en inclusie, dat zo eigen is aan het lokaal bestuur, verder te ontwikkelen. Alle gesprekspartners vonden dit van belang en het magazine benadert de thema's daarom vanuit deze ambitie.

In dit magazine bespreken we de belangrijkste thema's die we tijdens de verkenning sturingsinformatie tegen zijn gekomen. Bij elk thema gaan we, na een korte introductie, in op de situatie, ontwikkelingen en vraagstukken die er rond dit onderwerp bestaan. Dit vindt u onder de kop 'Dialoog'. Vervolgens wordt bij de kop 'Kansen' aangegeven wat voor winst en/of mogelijkheden er voor de gemeenten rond dit specifieke thema liggen. Bij 'Bronnen en cases' tenslotte kan verdere informatie worden verkregen en kunnen vergelijkbare ervaringen in andere steden worden bekeken.