Privacy is een grondrecht en belangrijk in de relatie tussen burger en overheid. Gemeenten moeten zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met het verzamelen, beheren en gebruiken van alle informatie die de persoonlijke levenssfeer van burgers raakt. Privacy en gegevensbescherming worden echter steeds complexer, door technische ontwikkelingen en nieuwe Europese wetgeving, zoals de Meldplicht Datalekken en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Dialoog

Privacy en gegevensbescherming gelden voor taken op het gebied van de basisadministraties, openbare orde en veiligheid, en de (nieuwe) taken in het sociaal domein. Op al deze terreinen verschuift de rol van gemeenten steeds meer naar keten- of netwerkregisseur. De vraagstukken beperken zich bovendien niet tot één domein. Hulpvraagstukken in het sociaal domein worden bijvoorbeeld een veiligheidsvraagstuk in het kader van leefbaarheid in wijken en buurten. Soms is het nodig om informatie te delen over de grenzen van de domeinen heen. Hoe voldoe je aan de plicht om integraal te werken op een manier die de privacy van burgers blijft respecteren? Hoe kun je dit als gemeente verder onderzoeken en je tegelijkertijd blijven inleven in de manier waarop burgers privacy verschillend beleven? En wat betekent dat voor het inrichten van dienstverleningsconcepten?


Kans

Gemeenten delen privacygevoelige informatie. In beleid en uitvoering wil zij het (grond)recht op privacy steeds respecteren. Belangrijk is de proportionaliteit van het delen en voldoende transparantie over wie wat doet met gegevens en waarom. Er wordt samengewerkt aan de verduidelijking van regelgeving en met behulp van technologische ondersteuning kan de gegevensveiligheid gewaarborgd worden. Privacy kan worden beschouwd als een dynamisch begrip: per doelgroep en domein kan het er anders uitzien."Is de overheid niet alleen een vrager van data, maar ook een hoeder? Er is nog zo weinig ontwikkeld of aangeboden dat we onze privacy beter kunnen organiseren als burger. De wetgeving moet breder zijn dan het Nederland recht, we zijn digitaal gezien statenloos."

Josien Pieterse, NetDem