Gegevenskwaliteit wordt in sterke mate bepaald door het niveau van gegevensmanagement in de organisatie.

  1. Taakgericht werken: Gegevensbeheer is individueel, ad hoc en reactief. Gegevenskwaliteit wordt bepaald door klachtenafhandeling.
  2. Procesgericht werken: Focus op gebruik en beheer van gegevens voor de eigen organisatie. Procesverbetering gebeurt bij het constateren van afwijkingen.
  3. Systeemgericht werken: Gegevensbeheer gericht op de eigen organisatie in relatie tot dienstverlening. Bewaken van gegevenskwaliteit gebeurt door het voorkómen van afwijkingen.
  4. Ketengericht werken: Oog voor gegevenskwaliteit binnen de hele keten via ketenafspraken en -besturing.

Taakgericht werken

Medewerkers gebruiken vaak eigen gegevens voor hun werkzaamheden. Ze bepalen zelf hoe ze gegevens inwinnen, waarvoor ze gebruikt worden en hoe ze vastgelegd worden. 

Gegevensmanagers hebben geen goed overzicht over wie welke gegevens gebruikt.

Bronbeheerders focussen zich met name op hun eigen deel van de basisregistratie.

Er is vooral behoefte aan overzicht.

Belangrijke oorzaken van gebrek aan overzicht:


Procesgericht werken

In de procesgerichte organisatie zijn belangrijke stakeholders in één team ondergebracht. Ook is zaakgericht werken vaak ingevoerd. Gegevensverzamelingen zijn op elkaar afgestemd via centrale datadistributie.

Hiaten in gegevensdistributie en verschillen in registraties worden zichtbaar tijdens sturen op processen. Gegevensmanagers en bronbeheerders missenechter de verbindende schakel tussen henzelf en de rest van de organisatie(s).

Er is vooral behoefte aan samenwerking.

Belangrijke oorzaken van gebrek aan samenwerking:


Systeemgericht werken

In de systeemgerichte organisatie wordt op verschillende niveaus samengewerkt. Gegevensbeheer is dusdanig op orde dat binnen de organisatie volgens een afgesproken procedure gegevens afgenomen en vastgelegd worden. Het inrichten van een terugmeldproces wordt voornamelijk bemoeilijkt door gebrek aan draagvlak.

Er is vooral behoefte aan draagvlak

Belangrijke oorzaken van gebrek aan draagvlak:


Ketengericht werken

In de ketenorganisatie is er sprake van samenwerking en afstemming op alle niveaus. Op directieniveau is er draagvlak om de informatiehuishouding op orde brengen. Er zijn één of meer terugmeldprocessen ingericht. Vaak wordt er ook teruggemeld op kerngegevens. Stagnatie in groei en innovatie wordt veroorzaakt door een communicatiekloof tussen overheidslagen en trage ontwikkeling van landelijke voorzieningen.

Er is vooral behoefte aan innovatie

Belangrijke oorzaken van stagnatie innovatie: