Steeds meer begon de afgelopen jaren het besef door te dringen dat we als gemeenten goed moeten samenwerken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht. Omdat de vraagstukken te divers en vaak ook te complex zijn om als gemeente in je eentje op te pakken. En ook omdat er winst te behalen is door zaken samen te organiseren en uit te voeren. Winst in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. Veel meer dan voorheen willen gemeenten één keer ontwikkelen, 380 keer implementeren en uitvoeren. Dáár staat de beweging Samen Organiseren voor.

Echt samen organiseren houdt in dat gemeenten standaarden afspreken, in eerste instantie op de terreinen informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening. Zoals dat met de cao voor gemeenten al jaren gebeurt. Voor standaarden in informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening hebben gemeenten het College van Dienstverleningszaken in het leven geroepen. Het College adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden en over initiatieven voor versnelling in de opschaling. Op zijn beurt wordt het College geadviseerd door de Taskforce Samen Organiseren, bestaande uit gemeentesecretarissen, directeuren Dienstverlening, een lid namens de ketenpartners en vertegenwoordigers van de koepelverenigingen VDP, IMG 100.000+, VIAG en FAMO.

De Taskforce is de verzamelplaats van lopende initiatieven en nieuwe ideeën. Ze zorgt voor de inhoudelijke invulling van Samen Organiseren ten behoeve van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering, toetst lopende initiatieven en werkende toepassingen en ondersteunt gemeenten op verzoek bij nieuwe initiatieven. Common Ground, om gegevensuitwisseling vanuit vele organisaties te vergemakkelijken, is er zo één. Vanuit een ambassadeursrol werkt de Taskforce aan draagvlak, aan het bevorderen van eigenaarschap binnen gemeenten en aan het bevorderen van een verandering in ‘mindset’. De nieuwe werkwijze gaat uit van een grote betrokkenheid en sturing van gemeenten zelf, onder meer door het aandragen van projecten en vraagstukken, met directe invloed op wat er gezamenlijk wordt uitgevoerd en een commitment aan een aantal structurele investeringen.

Wij zijn er trots op tot de pioniers van de beweging Samen Organiseren te horen. En ons te mogen inzetten voor het gezamenlijk oppakken van vraagstukken waarvan de oplossingen niet alleen goed zijn voor gemeenten, maar uiteindelijk voor onze inwoners en ondernemers!

Irma Woestenberg, voorzitter Taskforce Samen Organiseren
Frans Backhuijs, voorzitter College van Dienstverleningszaken

Meer informatie

Samen Organiseren en het Fonds GGU worden ondersteund door de VNG: met name de directie Informatiesamenleving en VNG Realisatie.

Meer weten? Kijk op vng.nl of stuur een mail naar samenorganiseren@vng.nl