Gemeenten ontwikkelen samen en met VNG toepassingen en standaarden. Als die eenmaal zijn ontwikkeld en landelijk worden gebruikt, dan is het noodzakelijk dat deze worden beheerd en waar nodig doorontwikkeld.

Onder regie van, of door, VNG worden een aantal voorzieningen beheerd die door alle gemeenten in hun dagelijkse processen direct of indirect worden gebruikt. Te denken valt aan het Gegevensknooppunt sociaal domein, het 14+ netnummer en infrastructurele voorzieningen. Daarnaast worden informatiekundige standaarden beheerd en afspraken met ketenpartners en marktpartijen onderhouden.

In 2018 wordt een nader voorstel uitgewerkt over een toekomstbestendige organisatie en financiering van beheertaken ten bate van de gezamenlijke uitvoering. Met de toename van gezamenlijke voorzieningen zal deze post immers gaan groeien.

14+ netnummer

Met het 14+ netnummer kennen gemeenten in Nederland één telefonische ingang. Elke inwoner kan met dit nummer gemakkelijk zijn gemeente bellen. Het bestaat uit het cijfer 14 plus het netnummer van de gemeente. Bijvoorbeeld 14 010 voor Rotterdam of 14 0172 voor Alphen aan den Rijn.

Het 14+ netnummer draagt bij aan de verbetering van de telefonische dienstverlening van gemeenten, niet in de laatste plaats aan het klantcontact. In 2015 is 99% van alle gemeenten aangesloten op het 14+ netnummer en in 2017 zijn 12.465.769 gesprekken via dit nummer gevoerd. Ondanks ontwikkelingen op het gebied van sociale media, blijft het telefoniekanaal belangrijk als verbinding tussen burgers en hun gemeenten. VNG Realisatie verzorgt het beheer van het 14+ netnummer en ontwikkelt het samen met gemeenten verder. In 2018 starten de voorbereidingen op de aanbesteding van deze dienst.

Lees meer op: Gemeentelijke Telecommunicatie

Landelijke coördinatie raamcontracten sociaal domein

VNG koopt via raamcontracten de hulp in van landelijke aanbieders met een specialistische functie op het gebied van de Jeugdwet en Wmo 2015.

Deze specialistische functies bedienen een klein cliëntaantal uit het hele land, waarvoor regionaal geen alternatief beschikbaar is. De vastgelegde afspraken in de landelijke raamovereenkomst gelden voor alle gemeenten en de betreffende aanbieders. De beoogde raamovereenkomst en bijbehorende documenten beschrijven de rechten en plichten tussen de gemeenten en aanbieders.

Lees meer op: Landelijke inkoop jeugdzorg

Samenwerkingsverband bronhouders Basisregistratie Grootschalige Topografie

Het Samenwerkingsverband van Bronhouders Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) is opgericht door alle bronhouders van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Doel is om de transitiefase te regisseren en alle aangeleverde bestanden te assembleren en vervolgens door te leveren aan de Landelijke Voorziening, die wordt beheerd door het Kadaster. VNG participeert namens de gemeentelijke bronhouders in het bestuur van het SVB-BGT.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd. De BGT wordt gefaseerd ingevoerd. Op 1 juli 2017 is de eerste fase afgerond en sindsdien is de BGT in beheer en gebruik bij gemeenten en andere bronhouders en gebruikers. Tevens wordt er door de bronhouders gewerkt aan de tweede fase waarin zij verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de volledigheid en kwaliteit van de BGT in hun gebied.

Gemeenten gebruiken de BGT als basis voor het beheren van de openbare ruimte, maar ook als een eenduidige kaartondergrond om de locatie van bijvoorbeeld speelplaatsen of ondergrondse containers te tonen. Naast gemeenten kent de BGT nog 6 andere bronhouders: provincies, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. De bronhouders hebben ervoor gekozen zich bij de totstandkoming en implementatie te laten ondersteunen door het samenwerkingsverband BGT (SVB-BGT). Ze betalen hiervoor allemaal contributie. Voor gemeenten wordt deze post betaald vanuit het GGU-fonds.

Lees meer op: Basisregistratie Grootschalige Topografie

WOZ-datacenter

Gemeenten verzamelen marktinformatie om WOZ-taxatiewijzers te maken. Dat doen zij in het WOZ-datacenter.

Het WOZ-datacenter is een portaal waar gemeenten interactief taxatietechnische informatie kunnen uitwisselen voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Het portaal is gedeeltelijk alleen voor gemeenten toegankelijk. Centraal op het WOZ-datacenter staan de taxatiewijzers met kengetallen waarmee gemeenten voor de Wet WOZ bijzondere objecten kunnen waarderen, waarvoor een individuele gemeente zelf onvoldoende marktgegevens heeft. Met de waarderingsapplicatie TIOX kunnen gemeenten de taxaties uitvoeren.

De gemeente Den Haag verzorgt het dagelijks beheer van het WOZ-datacenter, inclusief de bemensing van de servicedesk. De (project)leiding van het WOZ-datacenter ligt bij de VNG.

Lees meer op: WOZ-datacenter

Architectuur en standaarden

Standaarden voor ICT-architectuur helpen gemeenten om grip te krijgen op hun informatievoorziening en deze in samenhang aan te sturen. Het ontwikkelen, aanschaffen en implementeren van ICT onder architectuur zorgt er bovendien voor dat verschillende oplossingen binnen en buiten de gemeente goed kunnen samenwerken.

VNG Realisatie werkt aan ICT-standaarden en de bijbehorende instrumenten. Zo ontwikkelt en beheert VNG Realisatie GEMMA, dat staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten: een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun ICT-omgeving en hun processen. GEMMA helpt om samenwerking tussen gemeenten onderling en met ketenpartners mogelijk te maken. Op Gemma Online vinden bezoekers altijd de meest actuele informatie over de GEMMA-architectuur en standaarden. Die kunnen bezoekers bijvoorbeeld gebruiken voor hun eigen analyses of voor hun beleid. Bijvoorbeeld omdat er iets verandert in regelgeving, organisatie of informatievoorziening. Dit platform wordt goed gebruikt: maandelijks komen er tussen de 8.000 en 10.000 unieke bezoekers.

De GEMMA Softwarecatalogus biedt inzicht in het aanbod en het gebruik van software in de gemeentelijke IT-markt. Zo’n 700 softwareproducten van circa 200 leveranciers zijn erin opgenomen. Gemeenten kunnen er onder meer controleren of software aan standaarden en GEMMA voldoet. Ook kunnen gemeenten aan de hand hiervan samenwerken en elkaar informeren en adviseren over bepaalde softwarepakketten. In het eerste kwartaal van 2018 werd de GEMMA Softwarecatalogus 9.300 geraadpleegd.

StUF, het Standaard Uitwisselings Formaat, is ontwikkeld om de uitwisseling van gegevens tussen gemeentelijke systemen te stroomlijnen. Op het StUF-testplatform kunnen leveranciers testen of hun toepassingen ‘StUF-proof’ zijn. Jaarlijks doen zo’n 100 leveranciers circa 6.000 van deze tests.

Lees meer op:

Gegevensuitwisseling sociaal domein

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) is voor gemeenten hét landelijk punt om geautomatiseerd berichten uit te wisselen over zorgtoekenning, declaratie en facturatie. Gemeenten wisselen via deze infrastructuur berichten uit met 4.800 aanbieders van jeugdzorg en 5.523 aanbieders van maatschappelijke ondersteuning. Alle 380 Nederlandse gemeenten zijn aangesloten op het GGK.

Voor de Wmo en Jeugdwet ontwikkelen gemeenten samen met zorgaanbieders landelijke berichtenstandaarden. Deze standaarden maken de uitwisseling van informatie over de administratieve afhandeling van de zorg eenduidiger, veiliger en makkelijker. VNG Realisatie heeft in de ontwikkeling van deze landelijke standaarden en de bijbehorende infrastructuur een regisserende rol. Onder meer faciliteert VNG Realisatie het beheer en de doorontwikkeling, waarbij gemeenten, zorgaanbieders, softwareleveranciers en ketenpartijen nauw betrokken worden.

Lees meer op: Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK)